วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
EN KKU.jpg
ที่อยู่
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ .ขอนแก่น 40002

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อพ.ศ. 2507

 

//

 ประวัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีทักษะและมีความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่และประชากรประมาณหนึ่งในสามของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คำบรรยายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปรากฏในคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2504-2509 ดังนี้

“…ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งทั้งในทางเศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ…”

“…ภูมิภาคนี้มีปัญหาที่สำคัญยิ่งสองประการคือการคมนาคมที่ไม่เพียงพอ และการขาดแคลนน้ำ โดยทั่วไปน้ำจะท่วมในฤดูฝนและไม่มีน้ำในฤดูร้อน สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุของความล้มเหลวของการผลิตข้าว และพืชผลทางการเกษตร อื่นๆ…”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2505 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น และให้ชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า “Khon Kaen Institute of Technology” ใช้อักษรย่อว่า “K.I.T.” ต่อมา เพื่อให้สอดคล้องกับการขอความช่วยเหลือเงินทุนพิเศษสหประชาชาติ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงมอบให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นเจ้าของโครงการและให้ชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 Mr.D.J.Rohner จาก Swiss Federal Institute of Technology ผู้แทนของ UNESCO ได้สำรวจและเขียนรายงานถึงความจำเป็นทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ อันเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อมาในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2506 รัฐบาลแคนาดาได้ส่ง ศาสตราจารย์ R.M.Dillan จาก University of Westem Ontario ร่วมสำรวจเพื่อจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507 เริ่มรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์รุ่นแรกจำนวน 58 คน โดยฝากเรียนกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) โดยมี ดร.วิทยา เพียรวิจิตร เป็นคณบดีคนแรก

ในปี พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติตั้งคณะกรรมการการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีพจน์ สารสิน เป็นประธานกรรมการ ได้รับนักศึกษารุ่น 2 โดยจัดการสอนเองแต่อาศัยสถานที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามชื่อเมืองที่ตั้ง

 การรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เนื่องจากได้คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักตั้งแต่ ระดับดี ขึ้นไป (3.51 – 5.00) ทั้ง 7 มาตรฐาน

ผลการตรวจประเมินรายมาตรฐานในภาพรวมทั้ง 7 มาตรฐาน

 • มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
  • ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ระดับการประเมิน ดี
 • มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
  • ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ระดับการประเมิน ดีมาก
 • มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
  • ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 ระดับการประเมิน ดี
 • มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ระดับการประเมิน ดี
 • มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
  • ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65 ระดับการประเมิน ดีมาก
 • มาตรฐานที่ 6 ด้านการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
  • ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65 ระดับการประเมิน ดีมาก
 • มาตรฐานที่ 7 ด้านระบบประกันคุณภาพ
  • ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับการประเมิน ดีมาก

ภาควิชา

ปัจจุบันมีภาควิชา 8 ภาควิชา ดังนี้ (เรียงตามลำดับการจัดตั้ง)

 หลักสูตร

 • 1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี
 • 2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี
 • 3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร ปริญญาตรี
 • 4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี
 • 5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี
 • 6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี ปริญญาตรี
 • 7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
 • 8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
 • 9 Bachelor of Engineering Electrical Engineering ปริญญาตรี
 • 10 Bachelor of Engineering Environmental Engineering ปริญญาตรี
 • 11 Bachelor of Engineering Industrial Engineering ปริญญาตรี
 • 12 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท
 • 13 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร ปริญญาโท
 • 14 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท
 • 15 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท
 • 16 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี ปริญญาโท
 • 17 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท
 • 18 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท
 • 19 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมดินและน้ำ ปริญญาโท
 • 20 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท
 • 21 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) ปริญญาโท
 • 22 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท
 • 23 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ (นานาชาติ) ปริญญาเอก
 • 24 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) ปริญญาเอก
 • 25 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก
 • 26 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาเอก
 • 27 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก
 • 28 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาเอก
 • 29 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก
 • 30 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s